شکوه از انصار

ای پسران قیله، دور از شان شماست که پیش چشم شما میراث پدرم را ببرند و ببلعند، حرمتم را نگاه ندارند و شما فریاد دادخواهی مرا بشنوید و از حال و کارم

آگاه شوید و سکوت کنید! فریاد مظلومیت من به گوش شما می رسد ولی پاسخ نمی دهید و مرا یاری نمی کنید ! این در حالی است که توان یاری ام را دارید!