دنیا همچون مار

حضرت علی(علیه السلام)

مثل دنیا، همچون مثل مار است که چون لمس کنی نرم است اما در درون آن، سم کشنده است انسان فریب خورده نادان به آن میل و توجه می کندو خردمند عاقل از آن حذر می نماید.