چگونه برآوردن حاجتهای مردم

حضرت علی (علیه السلام)

برآوردن حاجت های مردم جز به سه چیز، پابرجا و استوار نخواهد شد:

- کوچک شمردن آن ، تا در نتیجه این امر، بزرگ جلوه کند

-  به نهان داشتن آن، تا خود به خود آشکار گردد

-  به شتاب ورزیدن در انجام آن، تا برای حاجتمند، گوارا باشد.(زیرا برای کسی که حاجتی دارد، انتظار، ناگوار است.)