دوست حقیقی کیست؟

حضرت علی (علیه السلام)

هیچ دوستی، دوست حقیقی به شمار نمی آید تا آن زمان که در سه روز رعایت حال دوست و برادر خود را بنماید و در نگاهداری حق او کوشش کند: هنگام رنج و گرفتاری، هنگامی که دوست غایب است و پس از مرگ او.